Kancelaria Gospodarczo-Windykacyjna Sp. z o.o. – Gałek & Zakrzewski – www.prawnik-szczecin.pl

Prawo gospodarcze

 • przygotowywanie i negocjowanie umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • przygotowywanie, negocjowanie i dochodzenie roszczeń z umów nazwanych, mieszanych i nienazwanych, w tym umów
  • - zlecenia i o świadczenie usług
  • - o dzieło
  • - o roboty budowlane
  • - najmu
  • - dzierżawy
  • - leasingu
  • - użyczenia
  • - pożyczki
  • - agencyjnych
  • - komisu
  • - przewozu
  • - spedycji
  • - darowizny
  • - cesji wierzytelności lub długu
 • przygotowywanie weksli i deklaracji wekslowych, dochodzenie zapłaty z weksla
 • pomoc prawna przy sporządzaniu statutów, umów, zakładania i rejestracji spółek
 • prowadzenie postępowań o wpis i zmianę wpisu podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego
 • przygotowywanie i analiza umów o pracę, zlecenia, o dzieło, kontraktów managerskich
 • przygotowanie i analiza regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • przygotowywanie układów zbiorowych pracy
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania stosunku pracy i zwolnień zbiorowych
 • przekształcanie, nabywanie, łączenie i dzielenie podmiotów gospodarczych
 • reprezentowanie osób prawnych w sądowych postępowaniach gospodarczych, upadłościowych i układowych
 • reprezentowanie w negocjacjach i rozmowach handlowych
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniach windykacyjnych
 • opracowywanie zabezpieczeń finansowych, w tym poręczeń, gwarancji i weksli
 • sporządzanie i analiza umów cywilnoprawnych związanych z działalnością spółek
 • uczestnictwo w posiedzeniach organów spółek
 • obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy
 • przekształcenia (zmiany formy prawnej, zmiany wspólników)
 • dochodzenie roszczeń w trybie ugodowym oraz sądowym (windykacja należności, itp.)
 • stała obsługa prawna przedsiębiorców

prawnik Szczecin, adwokat Szczecin, radca prawny Szczecin, prawo rodzinne, prawo spadkowe, alimenty, rozwody, spadek, prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo spółdzielcze, wspólnoty mieszkaniowe, prawo budowlane, umowa przedwstępna, obsługa prawna firm Szczecin, windykacja